Regulamin

I. Regulamin korzystania ze strony affiliate.happyhair.pl

 • a) Rejestrujący się użytkownik (zwany dalej „Użytkownikiem”) wypełniając formularz rejestracyjny i zgadzając się z Warunkami Prowizyjnymi wyraża zgodę z warunkami systemu prowizyjnego affiliate.happyhair.pl w całości i w taki sposób zawiera umowę o współpracy z dostawcą, którym jest spółka
  Eureco s.r.o., Zimná 6, 945 01 Komárno, Slovakia
  REGON: 36550124, REGON VAT: SK2020160890
  (zwana dalej „Dostawcą”).
 • b) Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu bez uprzedniego powiadomienia. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie wiadomością e-mail. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie od momentu ich opublikowania.
 • c) W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do odstąpienia od uczestnictwa przez wysłanie e-mailu Dostawcy na adres info@fryzury-happyhair.pl zawierającego wniosek o zakończeniu współpracy.
 • d) Użytkownik oświadcza, iż dane o jego osobie i adresie podane przy rejestracji są prawdziwe, a że ukończył(a) 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 • e) Użytkownik zamieszcza na swoich stronach internetowych reklamę (bannery, ikony, łącze tekstowe, ...) dostarczoną przez Dostawcę w celu promocji wirtualnego fryzjera www.fryzury-happyhair.pl. Dostawca ma obowiązek wypłacić Użytkownikowi prowizję z każdej transakcji dokonanej przez gościa, który odwiedził strony Dostawcy za pośrednictwem strony Użytkownika, co Dostawca identyfikuje na podstawie Numeru Użytkownika zamieszczonego w linku prowadzącym ze strony Użytkownika na stronę Dostawcy i następnego zapisania tego Numeru do cookies gościa na czas nieokreślony.

II. Prowizja i jej wysokość

 • a) Użytkownikowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne, jeśli gość przejdzie za pośrednictwem linku ze strony Użytkownika na stronę Dostawcy i zapłaci za płatne członkostwo na www.fryzury-happyhair.pl. Prowizja zostaje przyznana Użytkownikowi affiliate.happyhair.pl w momencie opłacenia członkostwa przez użytkownika www.fryzury-happyhair.pl. Aktualna kwota wypłacanej prowizji znajduje się w sekcji „Przegląd prowizji”. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości prowizji bez uprzedniego powiadomienia. O nowej wysokości prowizji Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością wysłaną na podany przy rejestracji adres e-mail. Kwota ta również zostanie opublikowana na stronie affiliate.happyhair.pl w sekcjach „Jak to działa” a „Regulamin”.
 • b) Wysokość wynagrodzenia za usługi pośrednicze dotyczące transakcji w ramach programu affiliate.happyhair.pl ustala się w następny sposób: Kwota prowizji rozlicza się z całej kwoty zrealizowanej transakcji członkostwa brutto, tj. zawiera podatek VAT, w przypadku subiektu zagranicznego bez VAT.
 • c) Prowizja przyznawana jest na podstawie wniosku Użytkownika, najczęściej raz miesięcznie. Minimalna kwota prowizji do opłacenia to 300 PLN. O całej kwocie prowizji do opłacenia zostanie Użytkownik powiadomiony na stronach affiliate.happyhair.pl w sekcji „Przegląd prowizji”. Dostawca przeleje tę kwotę na rachunek Użytkownika lub wyśle przekazem pocztowym na jego adres. W celu otrzymania prowizji Użytkownik ma obowiązek razem z wnioskiem o wypłatę prowizji podać numer rachunku bankowego lub adres pocztowy, na który należy prowizję wysłać. Jeśli Użytkownik jest przedsiębiorcą, musi wystawić fakturę VAT, na podstawie której zostanie mu opłacona prowizja.
 • d) Dostawca umożliwi Użytkownikowi dostęp do systemu on-line affiliate.happyhair.pl, gdzie będzie mógł sprawdzać kwotę prowizji i stan zamówień.

III. Prawa i obowiązki Użytkownika

 • a) Użytkownik obowiązuje się do administrowania stron internetowych, na których zostanie zamieszczona reklama transakcji internetowych włączonych do affiliate.happyhair.pl zgodnie z obowiązującym prawem a odpowiednimi standardami społecznymi. Użytkownik zgłasza, że jest jedyną osobą upoważnioną administrować strony internetowe, na których jest umieszczona reklama na transakcje internetowe w ramach affiliate.happyhair.pl, i która posiada wszystkie wymagane uprawnienia lub licenzje dotyczące treści i formy wymienionych stron internetowych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść swoich stron www i umieszczone na nich linki.
 • b) Udostępniona grafika reklamowa jest strzeżona prawem autorskim, korzystać z niej wolno wyłącznie v niezmienionej formie i tylko w celu promocji transakcji internetowych w ramach systemu affiliate.happyhair.pl.
 • c) Użytkownik wyraża zgodę na archiwację zgłoszonych przez niego danych osobowych, które zostaną wykorzystane wyłącznie w związku z czynnością affiliate.happyhair.pl. Użytkownik też wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych Dostawcy.
 • d) Niewolno jest przesyłać niechcianą reklamę (spam) za pośrednictwem grup dyskusyjnych, wiadomości e-mailowych, SMS, faksu lub poczty jako i innych środków telekomunikacyjnych. Użytkownik zglasza, iż jego strona internetowa nie zawiera żadnego materiału lub łączy na materiał, który jest przeciwprawny, narusza prawa autorskie, prawa na znaki towarowe i patenty, nazwy handlowe i połączone prawa. Użytkownik zobowiązany jest nie robić niczego, co narażałoby na szwank dobre imię Dostawcy.
 • e) W przypadku, gdyby Dostawca dowiedział się o przeciwprawnej czynności Użytkownika, Użytkownik pozwala Dostawcy udostępnić organom ścigania oraz innym uprawnionym organom dane dotyczące Użytkownika.

IV. Trwanie, zakończenie współpracy

 • a) Niniejszą Umowę zawarto na czas nieokreślony.
 • b) Dostawca affiliate.happyhair.pl uprawniony jest do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Umowy wobec Użytkownika w przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu.
 • c) Niniejsza Umowa zawiera kilka układów Stron Umowy dotyczących przedmiotu Umowy. Dodatkowe umowy ustne nie zostały zawarte. Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy nabywają ważność dopiero wtedy, gdy zostały przyjęte w formie pisemnej.
 • d) Użytkownikowi i Dostawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy w jakimkolwiek czasie bez podania przyczyny.

V. Inne postanowienia

 • a) Dostawca jest uprawniony kiedykolwiek pozastawić lub ograniczyć reklamę zamieszczoną na stronie internetowej Użytkownika i również jest uprawniony kiedykolwiek zmienić treść i formę tej reklamy.
 • b) Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zawieszenia, błędu lub padnięcia systemu on-line czy sieci Internet. Dostawca również nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku czynności lub nieczynności osób trzecich.
regulamin | www.fryzury-happyhair.pl | fryzury modne